Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2019, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT, ngày 10 tháng 12 năm 2018, quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2019, Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26 tháng 10 năm 2015, Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tư số 11 /2015/TT-BKHĐT, ngày 27 tháng 10 năm 2015, Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT, ngày 14 tháng 2 năm 2015, Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 6 năm 2015, Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06 tháng 5 năm 2015, Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26 tháng 06 năm 2014, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Luật số đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013