THỜI GIAN ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Theo khoản 6 Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định:

“Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này; gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu trong thời hạn quy định tại Điểm n Khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bao gồm:

 a) Thông tin quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều này;

b) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu;

c) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết/hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.”

Dẫn chiếu đến Điểm d khoản 1 Điều 7 và điểm c khoản 1 hoặc Điểm b khoản 2 điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định:

Điều 7: Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

d) Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp các thông tin quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu và các thông tin liên quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu;

Điều 8. Thời hạn, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

c) Đối với thông tin quy định tại các Điểm a, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 quy định:

Điều 8. Thông tin về đấu thầu

1. Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

d) Danh sách ngắn;

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

e) Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

g) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

h) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

i) Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất;

k) Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

l) Thông tin khác có liên quan.

=> Như vậy, Bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải Kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định phê duyệt kế quả lựa chọn nhà thầu được ban hành.

Share:

16 thoughts on “THỜI GIAN ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  1. Pingback: start keto diet
  2. Pingback: ivermect 6
  3. Pingback: priligy india
  4. Pingback: ivermectin 6 price

Comments are closed.