QUY ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT TRONG HỒ SƠ MỜI THẦU

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong hồ sơ mời thầu như sau: 1. Yêu cầu về nhân…

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định về đánh giá E-HSDT như sau: 1. Quy trình đánh giá E-HSDT: a) Quy trình 01 áp dụng cho…

LƯU Ý CHO NGƯỜI DÙNG TRONG VIỆC TRUY CẬP HỆ THỐNG E-GP CŨ VÀ HỆ THỐNG E-GP MỚI

1. Kể từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống mới) đã chính thức đi vào vận hành…

THÔNG TƯ SỐ 01/2015/TT-BKHĐT

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chi tiết việc lập…

NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày…

LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội,…