NỘI DUNG QUY CHẾ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

– Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;

– Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;

– Các đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;

– Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;

– Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu .