THÔNG TƯ SỐ 04/2019/TT-BKHĐT, NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2019

Ngày 25 tháng 11 nă 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT, ngày 25 tháng 01 năm 2019, Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Thông tư này quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Xem chi tiết Thông tư 04.