LÀM RÕ HỒ SƠ DỰ THẦU SAU THỜI GIAN BÊN MỜI THẦU YÊU CẦU

Tình huống: Nhà thầu X tham gia gói thầu của Công ty Y là bên mời thầu về mua sắm hàng hóa. Trong thời gian đánh giá HSDT của Nhà thầu X, bên mời thầu gửi văn bản đến Nhà thầu  yêu cầu làm rõ HSDT trong thời gian từ ngày 1/2/2019 đến ngày 4/2/2019. Bên mời thầu nêu rõ, nếu quá thời gian trên mà Nhà thầu X không gửi công văn làm rõ HSDT thì HSDT của Nhà thầu X sẽ bị loại do không đáp ứng yêu  cầu của HSMT.

Tuy nhiên, do không đủ thời gian chuẩn bị nội dung làm rõ HSDT, nên ngày 5/2/2019, Nhà thầu X mới gửi đủ tài liệu làm rõ HSDT cho bên mời thầu. Ngày 5/2/2019 vẫn đang trong thời gian đánh giá HSDT của gói thầu mua sắm hàng hóa trên.

Hỏi: Bên mời thầu phải xử lý như thế nào đối với trường hợp của Nhà thầu X?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: “Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu”.

Việc làm rõ HSDT được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu có HSDT cần làm rõ. Với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, yêu cầu kỹ thuật, tài chính mà nếu quá thời gian yêu cầu, Nhà thầu vẫn không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản nhưng không đáp ứng yêu cầu của bên mời thầu thì HSDT của nhà thầu được đánh giá theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu.

Tuy nhiên, bên mời thầu cần quy định thời gian bổ sung phù hợp để cho nhà thầu đủ thời gian chuẩn bị các tài liệu bổ sung, làm rõ cần thiết. Trường hợp Nhà thầu nộp tài liệu làm rõ sau thời gian bên mời thầu yêu cầu nhưng vẫn đang trong thời gian đánh giá HSDT thì bên mời thầu vẫn phải tiếp nhận, xem xét, đánh giá các tài liệu do nhà thầu bổ sung để đánh giá HSDT.

Vậy trong trường hợp trên, tuy Nhà thầu X nộp tài liệu làm rõ HSDT muộn 1 ngày so với thời gian bên mời thầu yêu cầu, nhưng HSDT vẫn đang trong quá trình đánh giá nên bên mời thầu vẫn phải tiếp nhận và xem xét, đánh giá tài liệu đó của Nhà thầu X.