CÁCH XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ NHÀ THẦU NÀO NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

CÁCH XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ NHÀ THẦU NÀO NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU

 

Câu hỏi: Ngày 10/02/2020, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D nhận được câu hỏi của Công ty A như sau: “Công ty chúng tôi có tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm xe ô tô bằng hình thức Đấu thầu rộng rãi và đến thời điểm đóng thầu thì không có đơn vị nào nộp Hồ sơ dự thầu. Xin hỏi Công ty chúng tôi có thể xử lý như thế nào ạ?”

 

Chuyên gia tư vấn đấu thầu của S&D Invest xin trả lời như sau:

  • Căn cứ pháp lý:
  • Nghị định 63/2014/NĐ-CP
  • Theo khoản 4 – Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định:

“4. Trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì phải xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 04 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu theo một trong hai cách sau đây:

a) Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Trong trường hợp này phải quy định rõ thời điểm đóng thầu mới và các thời hạn tương ứng để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đã nộp theo yêu cầu mới;

b) Cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá.”

Như vậy, trong trường hợp đến thời điểm đóng thầu mà không có đơn vị nào nộp Hồ sơ dự thầu thì Công ty bạn có thể xem xét cách xử lý như sau:

  • Gia hạn thời điểm đóng thầu để các nhà thầu có thời gian để chuẩn bị và bổ sung hồ sơ dự thầu và nộp theo thông báo mời thầu đã được gia hạn thời điểm đóng thầu trên hệ thống Mạng đấu thầu Quốc Gia.
  • Tuy nhiên, Công ty bạn phải căn cứ vào quy mô, tính chất gói thầu cũng như tiến độ của dự án để xử lý tình huống trên cho phù hợp và bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.