KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU LÀ GÌ?

Kế hoạch đấu thầu là việc phân chia dự án thành các gói thầu và xác định nội dung của từng gói thầu.

Kế hoạch đấu thầu phải được lập và trình người quyết định đầu tư phê duyệt làm căn cứ pháp lý để lựa chọn nhà thầu.

Nội dung của từng gói thầu bao gồm:

  • Tên gói thầu;
  • Giá gói thầu;
  • Nguồn vốn;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu;
  • Thời gian lựa chọn nhà thầu;
  • Hình thức hợp đồng;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng.

Và các  nội dung cần thiết khác.

Kế hoạch đấu thầu phải được người có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản sau khi phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt đồng thời với quyết định đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện để làm cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thì chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch đấu thầu lên người đứng đầu cơ quan mình để xem xét, phê duyệt. Trong trường hợp này, người đứng đầu cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ định một đơn vị trực thuộc tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu  trước khi phê duyệt.