TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP

1. Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có ngành nghề được phép hoạt động, kinh doanh là đại lý ĐẤU THẦU hoặc TƯ VẤN ĐẤU THẦU hoặc có chức năng thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về ĐẤU THẦU.
2. Có bộ máy quản lý đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại lý ĐẤU THẦUTƯ VẤN ĐẤU THẦU, chuyên trách về ĐẤU THẦU.
3. Nhân sự có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện công việc.
4. Có quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng quá trình thực hiện công việc.

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

1. Cá nhân tham gia hoạt động ĐẤU THẦU phải có chứng chỉ đào tạo về ĐẤU THẦU và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư.

2. Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc TỔ CHỨC ĐẤU THẦU CHUYÊN NGHIỆP, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động TƯ VẤN ĐẤU THẦU, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có CHỨNG CHỈ HÀNH NGHÈ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU.